Privacy statement

Privacystatement Gelukkig & Glutenvrij 

 

Gelukkig & Glutenvrij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens dit zijn en wat er met deze gegevens gebeurt lees je in dit privacystatement. 

 

Verwerking van persoonsgegevens door Gelukkig & Glutenvrij

Voor Gelukkig & Glutenvrij is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk en wil jou hierover duidelijk en transparant informeren. Gelukkig & Glutenvrij respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden door Gelukkig & Glutenvrij verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het digitaal beschikbaar stellen van het magazine;
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden;
 • Om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op de door jouw gestelde vragen;
 • Het uitvoeren van de met jouw gesloten overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het toesturen van eventuele gewonnen winacties.

 

Rechtsgrond voor de verwerking 

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door jou gegeven toestemming;
 • De uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. 

 

Uitwisseling met derden

Jouw gegevens worden door Gelukkig & Glutenvrij verstrekt aan de volgende derde partijen: Google Analytics. De uitwisseling vindt plaats om de website van Gelukkig & Glutenvrij te verbeten. 

 

De betreffende partijen verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacyverklaring. Je kunt deze privacyverklaring vinden op het internet. 

 

Verder deelt Gelukkig & Glutenvrij uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Gelukkig & Glutenvrij maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Gelukkig & Glutenvrij verwijderd uit de systemen.

 

De bewaartermijn voor jouw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald:

 • E-mailadres: zolang je geabonneerd bent op Gelukkig & Glutenvrij;
 • Adresgegevens: zodra de  gewonnen winactie naar jou is verzonden. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Gelukkig & Glutenvrij heeft passende en technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder het beveiligen met wachtwoorden en behandeling  van de data als zijnde vertrouwelijk. 

 

Wettelijke regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Gelukkig & Glutenvrij onder meer gebonden aan onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Uitvoeringswet AVG.

 

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je diverse rechten. De rechten voor je op een rijtje:

 • Inzagerecht;

Je hebt het recht de door Gelukkig & Glutenvrij verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 

 • Correctie- en verwijderingsrecht;

Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelf verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 

 • Recht van bezwaar;

Het recht van bezwaar houdt in dat je zich vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kan maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 • Jouw toestemming;
 • Het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst(en);
 • Het voldoen van wettelijke verplichtingen;
 • Het beschermen van vitale belangen van jou of anderen.

 

Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om jou te informeren over activiteiten van Gelukkig g& Glutenvrij en soortgelijke verwerkingen, dan zal Gelukkig & Glutenvrij dit altijd honoreren. Jouw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de doeleinden worden gebruikt. 

 

Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van jouw persoonsgegevens, dan zal Gelukkig & Glutenvrij dit beoordelen of Gelukkig & Glutenvrij aan jouw bezwaar tegemoet kan komen. Het is in dat geval aan Gelukkig & Glutenvrij om aan te tonen dat Gelukkig & Glutenvrij, ondanks jouw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang heb de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien de afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zal Gelukkig & Glutenvrij de verwerking van jouw gegevens alsnog stoppen. 

 

 • Recht op gegevens overdraagbaarheid;

Je hebt het recht om de door jou aan Gelukkig & Glutenvrij verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die Gelukkig & Glutenvrij van jou verwerk op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerking). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. 

 

 • Intrekken van toestemming

Je hebt ten allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Gelukkig & Glutenvrij  zal de verwerking dan direct stoppen. 

 

 • Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor jou kosteloos, behoud misbruik. Je oefent de rechten uit door contant op de nemen via de onderstaande contactgegevens. 

 

 • Termijnen

Gelukkig & Glutenvrij zal jou vragen/verzoeken in beginsel binnen één maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Gelukkig & Glutenvrij jou hierover binnen één maand informeren. 

 

 • Identificatie

Gelukkig & Glutenvrij kan bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doet Gelukkig & Glutenvrij om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrek of ten onrechte wijzigingen aan worden gebracht in de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Cookies

Gelukkig & Glutenvrij verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn bezoekers. De website maakt gebruik van ‘’cookies’’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers. Gelukkig & Glutenvrij gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website activiteiten op te stellen en internetgebruik. 

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. 

 

Vragen

Verder staat het jou uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met Gelukkig & Glutenvrij op te nemen via de onderstaande contactgegevens. 

 

Contactgegevens Gelukkig & Glutenvrij

Als je vragen hebt over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wil doen op één van jouw wettelijke rechten, kun je contact opnemen met Gelukkig & Glutenvrij via  contact@gelukkigglutenvrij.nl.